Belangrijke informatie

Wij willen u - als ouder - graag zoveel mogelijk relevante informatie geven. Het vakantie rooster, hoe u uw kind kunt ziek melden of informatie over protocollen op onze school. U leest het hier. 

Proceonscholen 111830816627

Inloggen ouderportaal

Hier kunt u inloggen in het Parnassys Ouderportaal


Inloggen
Proceonscholen 111830816615

Extra verlof aanvragen

Uitleg extra verlof aanvraag. 

Beleid Proceon en Regionaal Bureau leerlingzaken (RBL)


Lees meer
Proceonscholen 111830816605

Schoolfonds

De ouderbijdrage per leerling komt in het schoolfonds. Er worden verschillende activiteiten uit betaald.


Lees meer
Proceonscholen 111830816562

Klachtenregeling

Soms bent u het niet eens met de gang van zaken in school. Mocht u het gevoel hebben dat u niet serieus wordt genomen of dat er niet goed naar u wordt geluisterd, dan kunt u de zaak met de directie, het bestuur, de interne vertrouwenspersoon of de externe vertrouwenspersoon bespreken.


Lees meer
Proceonscholen 111830816547

Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school binnen Stichting Proceon heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zitten twee gekozen ouders en twee personeelsleden.


Lees meer