Missie en Visie

Missie

 

De Da Costaschool bereidt de kinderen zo goed mogelijk voor op het voortgezet onderwijs. Ons onderwijs voldoet aan de kerndoelen. Daarnaast is de opdracht van de school om kinderen zich te laten ontwikkelen tot sociaal competente mensen die met optimisme vorm kunnen geven aan hun toekomst.

 

Visie

 

De Da Costaschool is een school waar kinderen, ouders en leerkrachten zich prettig voelen. Er is constructief overleg tussen deze partijen waarbij het belang van het kind centraal staat. Alle kinderen hebben recht op het onderwijsaanbod dat zij nodig hebben. Samen wordt een open en veilig klimaat gecreëerd waarin leerlingen en leerkrachten van en met elkaar leren. Schoolontwikkelingen die nodig zijn voor het uitvoeren van onze missie worden in gang gezet en begeleid door leerwerkgemeenschappen die worden gevormd door leerkrachten en studenten van de Marnix Academie. (opleiding leerkracht basisonderwijs) Binnen het leerstofjaarklassensysteem hebben leerkrachten oog voor de verschillen in niveau tussen leerlingen en de verschillen in leerstijlen. Gedifferentieerde instructie, hulpplannen, zelfstandig werken en Taakspel zijn voorbeelden hiervan en stimuleren het opbrengstgericht werken. Door middel van studiemomenten en klassenconsultaties wordt het team geschoold om de visie handen en voeten te geven.