17 juli 2023

Unesco school

Waarom zijn wij als Da Costaschool een Unesco school?

 

Kinderen groeien op in een veranderende wereld. Meer dan ooit vervagen grenzen tussen landen en maken kinderen al jong deel uit van een groter geheel met alle uitdagingen die daarbij horen. We willen binnen onze scholen kinderen helpen om hun plek in te nemen in deze wereld. Daar hoort bij dat we kinderen nadrukkelijk in aanraking brengen met andere culturen, respect bijbrengen en leren om oog te hebben voor anderen. We denken samen met de kinderen na over hoe we bij kunnen dragen aan een leefbare en toekomstbestendige wereld. Om die reden zijn al onze scholen aangesloten bij het wereldwijde UNESCO-scholennetwerk. Daarmee

laten we zien dat we onze opdracht serieus nemen, maar we maken op die manier ook zichtbaar dat we onderdeel zijn van de grotere wereld. De komende jaren zullen we de UNESCO-doelen nog verder uitwerken door het opzetten van samenschoolse projecten die zich richten op de UNESCO-pijlers en –thema's. Onze stichting biedt sinds dit jaar onderwijs en een veilige plek aan vluchtelingenkinderen. Ook hiermee laten we zien dat we ons ervan bewust zijn dat we een willen bijdragen aan een betere wereld en willen leven vanuit compassie met anderen.

 

Zie voor meer informatie: Unesco | Unesco-scholennetwerk